فصل 6 بخش 5 (مهمترین عوامل موفقیت در کسبوکار)

12/000تومان

این ویدئو آموزش بخش پنجم ازفصل ششم دوره فراجامع صفر تا هزار کسب و کار است.

لطفا ابتدا بخش اول تا چهارم فصل ششم دوره فراجامع رو ملاحظه کنین سپس بخش پنجم رو از این صفحه خرید کنین و ببینین.

عزیز داداش :
اگر همین مبلغ 12 هزار تومان رو هم نداری در مراحل خرید آموزش در قسمت کوپن تخفیف بنویس یامهدی.
این آموزش برای شما نظر مولایم صاحب الزمان است و مبلغ صفر میشود و نیاز به پرداخت نیست.